"Im high maintenance, but Im worth it."

--
Lara Logan

#Maintenance #High Maintenance #Worth It

You may also like: