"If you're not having fun, you're the asshole."

--
Susan Messing

#Fun #Having Fun

You may also like: