"Badminton is not as glamorous as cricket."

--
Saina Nehwal

#Badminton #Cricket #Glamorous

You may also like: