"There is no losing in Jiu-Jitsu. You either win or you learn."

--
Carlos Gracie, Jr.

#Art #Winning #Jiu Jitsu

You may also like: